متخصص زنان و زایمان | نازایی در زنان

به طور کلی ناتوانی يك زوج در باردار شدن پس از يك سال رابطه جنسی بدون جلوگيری از بارداری را نازایی می نامند.
ناباروری در ده تا پانزده درصد از زوج ها ديده می شود. علل ناباروری می تواند مربوط به زن يا مرد يا هر دو باشد. حدود 40% از مشكلات ناباروری مربوط به مردان، 40% مربوط به زنان و حدود 10% مربوط به هر دو است. در حدود 10% از زوج ها نيز عامل ناباروری مشخص نيست. به عبارت ديگر در اين زوج ها هر دو نفر با توجه به انجام آزمايش های موجود مشكلی ندارند ولی به علل نامشخصی بچه دار نمی شوند.
طی دو دهه اخير گام های بلندی در رابطه با تشخيص و درمان ناباروری برداشته شده است و حدود 65 درصد از زوج های نابارور با استفاده از روش های موجود صاحب فرزند شده اند.

به گفته دکتر ناصری متخصص زنان و زایمان علل ناباروری در زنان یکی از 5 عامل زیر میباشد:
1) اختلال در تخمك گذاری
اختلال در تخمك گذاری، علت عمده ناباروري در زنان است. به طوري كه 39% علل ناباروری زنان مربوط به اين مسئله است. بدون عمل تخمك گذاري لقاح انجام نمی شود و بنابراين زن باردار نمی شود. بعضی از زن ها ممكن است تخمك گذاری نكنند و يا به طور نامنظم و كم تخمك گذاری كنند و بنابراين ممكن است يا عادت ماهيانه نداشته باشند و يا عادت ماهيانه آنها كم و نامنظم باشد و حتی بعضی خانم ها با آنكه دارای عادت ماهيانه منظم هستند، داراي اختلال در تخمك گذاری هستند.

2) اختلال در لوله هاي رحمی
در بعضی زنان، لوله های رحمی به طور كامل و يا ناقص بسته است. در نتيجه اسپرم به تخمك نمی رسد. بسته بودن لوله هاي رحمي می تواند به دليل عفونت، آندومتريوز و يا چسبندگی هايی پس ازعمل جراحی باشد. همچنين ممكن است اين لوله ها پس از يك حاملگی خارج رحمی بسته شوند. در كشورهای در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسه يافته به علت شيوع بيماری هاي عفونی دستگاه توليدمثلی، ميزان اختلال در لوله هاي رحمی بيشتر است. به طور كلی 30% علل ناباروری زن ها مربوط به اختلال در لوله هاي رحمی است .

3) آندومتريوز
آندومتريوز، حالتی است كه در آن سنگفرش رحم (آندومتر)‌ رشد می کند و از رحم هم فراتر می رود و لوله هاي رحمی را نيز می پوشاند و حتی آنها را می بندد و در عمل تخمك گذاري اختلال به وجود می آورد. آندومتريوز علت 13% موارد ناباروری است  و حدود 70% زنان داراي آندومتريوز، نابارور هستند.

4)‌ اختلال درگردن رحم يا رحم
ناهنجاري هاي گردن رحم مي تواند سبب ناباروري شود كه از آن جمله مي توان به مشكلات مربوط به ساختمان بدن، عفونت هاي گردن و رحم و يا كيفيت نامناسب ترشحات رحم اشاره كرد. از طرفي تومورهاي بدخيم رحم و يا بعضی جای زخم های موجود در ديواره رحم مسبب ناباروري است.

5)‌ مشكلات دستگاه ايمني بدن
مشكلات مربوط به دستگاه ايمنی بدن و عوامل ايمونولوژيك نقش مهمی در ايجاد ناباروری دارند. تشخيص و درمان اينگونه بيماران مشكل است. در بعضی خانم ها،‌ عليه اسپرم مرد ماده اي بنام آنتی بادی ترشح می شود كه اسپرم ها را از بين مي برد و يا آنها را غيرفعال می كند و يا حتی سبب سقط خود به خود در بعضی از آبستنی ها می شود.
رکسان وب
طراحی و بهینه سازی سایت توسط شرکت رایان